10:00 India Pateman 10:30 Jiaxi Yuan 11:00 Micheal Soeters11:30 Erith Christian 12:00 Danha Paek 12:30 Joanne Ng 1:10 Yana Ilin 1:30 Kayla Mclean 1:50 Zi Yu Zeng